] > Com afecta la reforma fiscal a les entitats del tercer sector? - SUPORT ASSOCIATIU
 
 

Com afecta la reforma fiscal a les entitats del tercer sector?

PDF | Imprimir | Trametre a un amic |
16/02/2015
 | 
Logo de l'AETLa reforma de la Llei de l'Impost sobre Societats estableix noves obligacions per a totes les entitats no només en l'àmbit fiscal, sinó també pel que fa a la comptabilitat.

Des de la jornada que es va celebrar l’octubre de l’any passat, Suport Associatiu està fent seguiment exhaustiu d’aquestes novetats i proporciona:

Impost de Societats. L’hem de presentar o no?

Amb l’aprovació de la Llei 27/2014 de 27 de novembre de l’Impost de Societats es van eliminar els supòsits que eximien algunes entitats d’haver de presentar l’impost de societats i, per tant, totes les entitats queden obligades a presentar l’impost, sense cap excepció.

Tot i això, gràcies a la pressió d’entitats i partits polítics, el passat 10 de febrer, el ministre d'Hisenda Cristobal Montoro va mostrar-se obert a recuperar els supòsits d’exempció de l'Impost de Societats, tot i rebaixant-ne els límits:

  • Els ingressos no podran superar el 50.000 € anuals.
  • Tots els ingressos no exempts que s’obtinguin (capital, activitats econòmiques) han d’estar sotmeses a retenció.
  • Aquests ingressos no exempts sotmesos a retenció no podran superar els 1.000 € anuals.

Per tant, si finalment s’aprova en aquests termes, no haurien de presentar el model les entitats que no ingressin més de 50.000 euros anuals, i que no facin cap tipus d’activitat econòmica, és a dir, que tots els seus ingressos provinguin de subvencions, donacions, quotes de socis (que no d’usuaris) i interessos o altres rendes de capital, sotmesos a retenció, i que no passin de 1.000 euros.

Més informació:

L’impost de societats. Què he de saber?

Cal portar una comptabilitat de doble partida?

 La Llei de l’Impost de Societats obliga als seus subjectes passius a portar una comptabilitat segons el Codi de Comerç.

A més, la nova llei estableix l’obligació explícita a les entitats parcialment exemptes  de portar la comptabilitat de forma que es puguin identificar ingressos i despeses corresponents a rendes exemptes i no exemptes

És necessari, per tant, que totes les entitats que presentin la declaració portin  una comptabilitat oficial, de doble partida i analítica pels exercicis començats a partir de l’1 de gener de 2015.

Això vol dir que l’entitat haurà de separar els seus ingressos i despeses per projectes, seccions, o centres de cost. Per fer-ho, caldrà utilitzar un programa de comptabilitat, adaptat al PGC de les associacions i fundacions de Catalunya (Decret 259/2008).

Més informació: 

Comptabilitat de costos per fer l'Impost de Societats

Model 347: eines per confeccionar-lo

Qui l'ha de presentar?

Estan obligats a presentar aquest model totes les persones físiques, jurídiques, públiques i privades que realitzin activitats empresarials o professionals, és a dir, que facin venda de béns i/o prestació de serveis.

A partir de 2014, estan obligades les entitats no lucratives o establiments de caràcter social, per les compres de béns i serveis que realitzin al marge d’activitats empresarials o professionals, excepte si són de subministrament d’aigua, electricitat o combustibles, i per les operacions d’assegurances.

Tots aquests obligats presentaran declaració sempre que tinguin compres realitzades a un mateix proveïdor o vendes realitzades a un mateix client que, al llarg de tot l’any, en el seu conjunt hagin superat la quantitat de 3.005,06 € (IVA inclòs).

Declaració de subvencions:

Una altra operació que s’està obligat a incloure a la declaració són les subvencions rebudes i atorgades que superin aquell llindar. 

Pel que fa a les Administracions públiques, a partir de 2014, s’ha eliminat el límit dels 3.005,06 € en el cas de les subvencions així que han de declarar les subvencions sigui quin sigui el seu import.

Sembla ser que l’eliminació d’aquest límit només afecta les Administracions i no a les entitats receptores de les subvencions, tot i que el redactat de la normativa no ho acaba de deixar clar.

No hi ha encara cap doctrina publicada respecte a com s’interpretarà des de l’Agència Tributària, però les consultes telefòniques realitzades a aquest organisme des de diversos àmbits apunten en aquest sentit.

Per tant, les entitats només haurien de declarar les subvencions que superessin l’import límit de 3.005,06 € tot i que, si s’inclouen les inferiors, tampoc passaria res.

Si no s’ha realitzat cap de les operacions a declarar (per exemple, no s’ha cobrat cap subvenció ni s’han fet compres a proveïdors que passin durant l’any de 3.005,06 €), no es presenta la declaració.

Eines per confeccionar el model:

 
[Pujar]
 
 
 
Carrer Riu Anoia 42-54 08820 El Prat de Llobregat Barcelona. Telèfon: 93 474 74 50 . Correu electrònic: info@suport.org | Polítiques de privacitat